Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
EN
Share/Bookmark

 

 

 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

 

1.BEVEZETŐ

 

Felsőzsolca város könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az alábbi helyen és időpontokban:

 

1.1. Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 2.

1.2. Nyitva tartás:

Hétfő: 9-17 óráig

Kedd: 9-17 óráig

Szerda: 9-17 óráig

Csütörtök: 9-17 óráig

Péntek: 9-17 óráig

Szombata: 9-13 óráig

 

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

 

2.1. A beiratkozás, regisztrálás

A könyvtári szolgáltató hely látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a felhasználó adatait regisztráltassa. Ez alól kivételt képeznek a könyvtári szolgáltató hely rendezvényeinek (kiállítás, előadás stb.) csoportos látogatói, ill. a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok tagjai.

2.1.1. Beiratkozási díj:

Felsőzsolcai lakosoknak

70 éven felüli nyugdíjasok                                                    ingyenes

16 éven aluli diákok

Más település lakosainak

70 éven aluli nyugdíjas

16 éven felüli diák                                                                     535,- Ft (igazolvánnyal igazolt)

Teljes árú                                                                               1.075,- Ft

A beiratkozási díj egy naptári évre érvényes!

 

2.1.2. A beiratkozás (regisztrálás) alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait:

•                     név (asszonyoknál leánykori név is), 

•                     születési hely és idő,

•                     anyja neve,

•                     állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó 

•                     személyi igazolvány, vagy útlevél száma. 

 

2.1.2. A könyvtári szolgáltató hely a kötelezően megadandó személyi adatokon kívül a kapcsolattartás érdekében a beiratkozó fél kizárólagos hozzájárulásával további személyi adatokat is regisztrál. Ezen adatok megadása önkéntes és nem befolyásolja a könyvtárhasználat egyéb feltételeit.

•                     foglalkozása és munkahelye. Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy telephely;

•                     tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel;

•                     nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti;

•                     háztartásbeliek (stb.) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti. 

 

2.2. A beiratkozáshoz használt dokumentumok:

•                     Beiratkozási napló, amely a beiratkozás időrendjében tartalmazza a használó nevét, olvasójegyének számát.

•                     Személyi adatlap, amely tartalmazza a 2.1 pontban felsorolt adatokat. 

•                     Olvasói nyilatkozat, amelyben a beiratkozott használó kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek és a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére, valamint hogy elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők (általános és középiskolai diákok, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók) esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük. A jótállási nyilatkozatot tehát csak abban az esetben kell kitölteni, ha az olvasó nem rendelkezik önálló jövedelemmel. Az olvasói nyilatkozatot a beiratkozónak, a jótállói nyilatkozatot az anyagi felelősséget vállaló (18 éven felüli, önálló jövedelemmel rendelkez6 Magyarországon élő) személynek alá kell írnia.

•                     Olvasójegy, amelyre az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb.) és darabszámát. Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja. Az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 50,- Ft

 

2.3. A beiratkozott könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése

2.3.1. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat senki nem hozhatja nyilvánosságra az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy azokhoz kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá.

2.3.2. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtári szolgáltató hely dolgozója felelős.

2.3.3. Az olvasóról vezetett személyi adatlapot -kérésére -ha az intézmény felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni.

 

2.4. A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

A könyvtári szolgáltató hely ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

2.5. Reklamációk intézése

A látogatók -amennyiben a könyvtári szolgáltató hely dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezik -, panaszukat bejegyezhetik a „panaszkönyvbe”(amelyet a könyvtárhelyiségben jól látható helyen ki kell tenni). A panaszkönyvi bejegyzésbe 30 napon belül írásban választ kap az a bejegyző, aki megadta a nevét és a címét.

Amennyiben a panasztevő ezt a lehetőséget már kimerítette, panaszával fordulhat Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.).

3. A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÓ HELY SZOLGÁLTATÁSAI:

3.1. Térítésmentes szolgáltatások:

•                     A könyvtári dokumentumok helyben használata.

•                     A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

•                     Könyvtári dokumentumok előjegyzése

•                     Könyvtárközi kölcsönzés

•                     Tájékoztatás

•                     Helyismereti- és közhasznú információszolgáltatás

•                     A könyvtár technikai eszközeinek használata

•                     Internet szolgáltatás

•                     Tájékozódás más könyvtárak gyűjteményi adatairól

•                      Más könyvtárak ingyenes szolgáltatásainak igénybe vétele, könyvtárközi kölcsönzés.

 

3.1.1. A könyvtárban elhelyezett dokumentumok szabadon kézbe vehetők. Helyben valamennyi dokumentum használható, kölcsönözni viszont csak az erre kijelölt állományt lehet. Erről a könyvtáros ad pontos tájékoztatást.

3.1.2. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentumtípusonként, típuson belül könyvtári státus szerint a következő:

 

kölcsönzési idő

hosszabbítás

könyv

3 hét

igen (2X)

Audiovizuális dokumentumok

1 hét

nincs

Folyóiratok

1 hét

nincs

 

 

3.1.3. Ha a könyvtárhasználó által keresett dokumentum nem található meg a könyvtári szolgáltató hely állományában, a könyvtári szolgáltató hely dolgozója felajánlja a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét. Amennyiben az adott dokumentum könyvtárközi kölcsönzés útján kerül a szolgáltató helyre, úgy használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. A könyvtárközi kölcsönzés térítési díját a felhasználónak kell megfizetnie.

3.1.4. Az olvasónál egyszerre 3 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve, ezek között pedig legfeljebb 1 db lehet audiovizuális dokumentum.

3.1.5. Az olvasó a keresett, de meg nem talált dokumentumra kérhet előjegyzést, vagy kérheti annak könyvtárközi meghozatalát. Előjegyzés esetén postai költséget, könyvtárközi esetén térítési díjat kell fizetni. A keresett mű megérkezéséről a könyvtár értesítést küld, melyet követő 5 munkanapig biztosítja annak átvételi lehetőségét.

3.1.6. A könyvtári szolgáltató hely szóbeli tájékoztatást nyújt

•                     a szolgáltató hely használatára, helyben lévő állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;

•                     a könyvtári rendszerre, más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;

•                     a szolgáltató könyvtár által épített online katalógusról;

•                     az Interneten elérhető információkról;

 

3.1.7. A könyvtári szolgáltató hely a számítógép és az internet használatát - szükség esetén ­időkorlátozással teszi lehetővé. A technikai eszközök használata csak a könyvtári szolgáltató hely dolgozójának felügyelete mellett történhet. Részletezve az Internethasználati Szabályzatban.

3.2. Térítéses szolgáltatás: másolatszolgáltatás

A szerzői jog alá nem eső dokumentumokról másolat készíthető, amelynek költségei a megrendelőt terhelik. Az A/4 méreti fénymásolat készítésének díja: 20,- Ft. Elektronikus dokumentumról készült nyomtatás díja 30,- Ft. 

3.2. Eljárás késedelem esetén

3.2.1. Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határid6 lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonok, e-mail-ben, stb.) a szolgáltató helyen könyvek és folyóiratok estében 5 Ft/db/nap, audiovizuális dokumentumok esetében 60 Ft/db/nap késedelmi díjat, valamint az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltségeket köteles a szolgáltató könyvtár számára befizetni.

3.2.2. A könyvtári szolgáltató hely dolgozója 2 héttel a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére postai levélben, vagy más módon figyelmezteti.

3.2.3. Ha a dokumentum nem kerül vissza a könyvtári szolgáltató helyre, egy hónap eltelte után a szolgáltató hely dolgozója ismét felszólítja a kölcsönvevőt a könyvtári dokumentum visszaszolgáltatására. E levelet az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a jótállónak kell elküldeni és fel kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát.

3..2.4. Amennyiben a könyvtárhasználó a dokumentumot visszaszolgáltatja, a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli.

3.2.5. Ha a dokumentumot újabb egy hónap eltelte után sem hozza vissza a kölcsönvevő, a könyvtári szolgáltató hely könyvtárosa figyelmezteti az olvasót arra, hogy ha a tartozás továbbra is fennáll - köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt az 1994. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze.

 

EGYÉB SZABÁLYOK

 

4.1. A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni. A kárt okozók, a szolgáltatást zavarók, a botrányos viselkedésűek kötelesek az okozott kárt megtéríteni, illetve a könyvtár használatától ideiglenesen, vagy véglegesen eltilthatók.

4.2. A dokumentumokban elhelyezett egyedi azonosítók (vonalkódok) megrongálása, megsemmisítése, olvashatatlanná tétele esetén darabonként 50,- Ft-ot kell fizetni. 

4.3. A könyvtári szolgáltató hely nyilvános tereiben, étkezni és dohányozni tilos.

4.4. A könyvtári szolgáltató hely a látogatók értéktárgyaiért, készpénzéért (stb.) felelősséget nem vállal.

4.5. E könyvtárhasználati szabályzat közzétételéről a fenntartó gondoskodik.

4.6. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 

Felsőzsolca, 2015. január 5.

 

Gyermekoldal

Események
Mire emlékezzünk ma?

  • 1793 - Jean Paul Marat francia forradalmárt, írót saját fürdőszobájában leszúrta Charlotte Corday

    1944 - született Rubik Ernő mérnök, a bűvös kocka feltalálója
Nyitva tartás
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 8:00 - 17:00
Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00